Petycję podpisało
4 749
petycji patronuje
Imię i nazwisko:
 
E-mail:

Informujemy, że Państwa dane są przetwarzane przez Fundację Instytut na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris z siedzibą w Warszawie przy ul. Górnośląskiej 20/6, kod pocztowy 00-484, dalej jako Instytut, oraz Fundację Konfederacja Kobiet Rzeczypospolitej Polskiej z siedzibą w Warszawie, adres do korespondencji; ul. Jaracza 10 lok.1 00-378 Warszawa, zwaną dalej Konfederacją (łącznie: współadministratorzy danych osobowych), w celu złożenia petycji do Prezydenta m. st. Warszawy oraz Mi... czytaj więcej

 

Jerzy Kwaśniewski

Prezes Instytutu na rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris
 

Szanowni Państwo,

 

od wielu tygodni dochodzi do działań wymierzonych w przyszłość Polaków i porządek prawny naszej Ojczyzny. Kolejne samorządy polskich miast przyjmują regulacje, które zagrażają konstytucyjnym prawom rodzin, w tym prawom rodziców i dzieci oraz podważają pozycję małżeństwa, jako związku kobiety i mężczyzny.

 

Najbardziej rażącym przykładem jest podpisana przez Prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego Deklaracja LGBT+, która zawiera szereg ideologicznych postulatów, w tym zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według standardów WHO. Zakłada ona również, że w biznesie i w obszarze administracji publicznej będą przyznawane preferencje ze względu na poparcie politycznych postulatów LGBT+ oraz same skłonności seksualne. Już wcześniej podobne rozwiązania zostały w węższym zakresie wprowadzone m.in. w Słupsku i Gdańsku, a aktualnie nad podobnymi rozwiązaniami pracują samorządy w Łodzi, Krakowie i Poznaniu.


Dlatego musimy się temu niezwłocznie przeciwstawić. Eksperci Ordo Iuris przygotowali Samorządową Kartę Praw Rodzin, która stanowi najlepszą gwarancję ochrony polskiego porządku prawnego i uniwersalnych wartości, na których opiera się Konstytucja RP.


Zobowiązuje ona władze lokalne do obrony dzieci przed deprawacją w prowadzonych przez samorząd placówkach oświatowych. Dzięki temu dokumentowi rodzice będą każdorazowo decydować o ewentualnym udziale ich dzieci w kontrowersyjnych zajęciach, po uprzednim zapoznaniu się z ich szczegółowym programem. Ponadto jawne i łatwo dostępne staną się informacje o wszystkich organizacjach zewnętrznych działających w szkole.


Karta zobowiąże również samorządy, by nie finansowały z pieniędzy publicznych organizacji, których działalność uderza w rodzinę i małżeństwo. Stanowi ona również deklarację wspierania rodzin poprzez zagwarantowanie rodzicom małych dzieci możliwości wyboru odpowiedniej formy opieki.

 

Aby dokument mógł wejść w życie, muszą go podpisać przedstawiciele poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. Powinny ją przyjąć wszystkie gminy, województwa i powiaty.


Dlatego zaapelujmy do przedstawicieli naszych władz, by podpisali Samorządową Kartę Praw Rodzin. Powiedzmy im wspólnie, że chcemy, by nasz samorząd był wolny od szkodliwych ideologii demoralizujących dzieci i atakujących polski ład konstytucyjny, by stał się strefą przyjazną życiu i rodzinie!

 

Tylko w ten sposób możemy powstrzymać groźne posunięcia wielu samorządów, forsujących na siłę destrukcyjne ideologie, za które najwyższą cenę zapłacą zarówno niewinne dzieci, jak i kolejne pokolenia Polaków!

 

Z poważaniem

adw. Jerzy Kwaśniewski

 

Szanowni Państwo, Przedstawiciele polskich gmin, miast, powiatów i województw,

 

zwracam się do Państwa jako przedstawicieli władz samorządowych z apelem o pilne przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin. W aktualnej sytuacji społeczno-politycznej dokument ten stanowi najlepszą gwarancję ochrony podstawowych wartości konstytucyjnych, w tym praw rodziców i dzieci oraz prawnej tożsamości i ustrojowej pozycji małżeństwa.

 

Od kilku miesięcy podejmowane są próby podważania fundamentalnych zasad ustrojowych Rzeczypospolitej Polskiej dotyczących gwarancji praw rodziców oraz rodziny i małżeństwa. Najbardziej jaskrawym tego przykładem jest Warszawska Deklaracja LGBT+, która zawiera nie tylko szereg ideologicznych postulatów naruszających standardy bezstronności światopoglądowej władz publicznych, ale też zapowiedź wprowadzenia do szkół zajęć permisywnej edukacji seksualnej według standardów WHO, co budzi poważne wątpliwości z perspektywy konstytucyjnego prawa dzieci do ochrony przed demoralizacją. Wcześniej podobne rozwiązania zostały w węższym zakresie wprowadzone m.in. w Słupsku i w Gdańsku. W październiku 2018 r. już po raz trzeci przedstawiciele politycznego ruchu LGBT wykorzystali polskie szkoły do przeprowadzenia w nich akcji propagandowej „Tęczowy Piątek”.

 

W tych okolicznościach konieczne jest opowiedzenie się po stronie wartości poświadczonych w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny i rodzicielstwa (art. 18), prawa do ochrony życia rodzinnego (art. 47), prawa rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami (art. 48 ust. 1) oraz prawa dziecka do ochrony przed demoralizacją (art. 72 ust. 1).

 

Dlatego apeluję o przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin i wprowadzenie w życie następujące rozwiązań:


1. Zagwarantowanie przestrzegania przez szkoły praw rodziców

 

„Zadaniem instytucji oświaty jest wspomaganie wychowawczej roli rodziny w sposób, który nie koliduje z konstytucyjnymi prawami rodziców.” (Karta, pkt. 1)

 

2. Publiczne udostępnienie informacji o współpracy szkół z organizacjami pozarządowymi

 

Jednostka samorządu terytorialnego prowadząca szkołę powinna stworzyć ogólnodostępny, aktualizowany na bieżąco dokument (…) o tym, na działalność jakich organizacji pozarządowych lub na używanie jakich materiałów takich organizacji w procesie wychowania w danej szkole lub placówce wydał zgodę dyrektor. (Karta, pkt. 2)

 

3. Stosowanie mechanizmu podwójnej weryfikacji rodzicielskiej zewnętrznych organizacji oraz materiałów używanych w procesie wychowania szkolnego w zakresie związanym z seksualnością i rozwojem psychoseksualnym

 

Szkoła lub placówka powinna zapewnić rodzicom możność weryfikacji zewnętrznych organizacji oraz materiałów, używanych w procesie wychowania, na dwa sposoby: zarówno indywidualnie, jak i zbiorowo poprzez strukturę rady rodziców. (Karta, pkt. 3)

 

4. Wsparcie przez samorząd organizacji rodzicielskich monitorujących realizację przez szkoły modelu wychowania integralnego

 

„Szkoły i placówki oświatowe powinny promować model wychowania integralnego rozumianego jako <> (…).” (Karta, pkt. 4)

 

5. Wykluczenie przeznaczania środków publicznych i mienia publicznego na projekty podważające konstytucyjną tożsamość oraz autonomię małżeństwa i rodziny

 

„Niedopuszczalne jest przeznaczanie mienia publicznego lub środków publicznych na projekty, których charakter zakłada kwestionowanie konstytucyjnej tożsamości małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny oraz tożsamości i autonomii rodziny (…).” (Karta, pkt. 5)

 

6. Zagwarantowanie rodzicom pluralizmu i możliwości wyboru spośród różnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi

 

„Organy samorządu powinny wprowadzić rozwiązania, które umożliwią rodzicom najmłodszych dzieci wybór pomiędzy instytucjonalną opieką kolektywną, opieką domową i innymi formami opieki nad dzieckiem (…).” (Karta, pkt. 6)

 

7. Uwzględnienie perspektywy family mainstreaming w procesie tworzenia aktów prawa miejscowego

 

„Tworzenie każdego aktu prawa miejscowego powinno poprzedzać określenie, czy wpłynie on na sytuację rodzin oraz na zakres praw rodziców i praw dzieci.” (Karta, pkt. 7)

 

Przyjęcie tych rozwiązań będzie dla mnie ważną deklaracją i wyznacznikiem tego, jaką wizję samorządu i jakie idee chcą Państwo realizować. Wprowadzenie ich w życie udowodni mi, że podejmujecie Państwo rzeczywisty wysiłek, aby zapewnić naszej społeczności lokalnej autentyczny ład społeczny i ochronić konstytucyjny porządek prawny.

 

Dlatego apeluję o niezwłoczne przyjęcie Samorządowej Karty Praw Rodzin.

 
 
PETYCJA TRAFI DO:
PARTNERZY AKCJI:
Copyright by Ordo Iuris

www.ordoiuris.pl